Pravila o zaštiti privatnostiIZJAVA PRIVATNOSTI

1 Uvod

Želimo Vas obavijestiti da je društvu Chiriboo d.o.o. Vaša sigurnost važna te da posluje u skladu sa svim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka te poduzima sve potrebne mjere kako isti ne bi postali dostupni osobama/sustavima kojima nisu namijenjeni.

Ovom izjavom privatnosti društvo Chiriboo d.o.o. uređuje prava i obveze sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – dalje u tekstu: „Uredba“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) , Zakonu o elektroničkim komunikacijama ( NN 76/22) te ostalim pozitivnim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka: društvo Chiriboo d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Mlinovi 129 a,

OIB: 77561842112.

Kontakt: info@chiriboo.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Martina Švrljuga,

e-mail: martina.svrljuga@mobilityone.io

2. Koje osobne podatke prikupljamo?

Osobni podaci sukladno Uredbi su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Osobni podaci koje prikupljamo kako bi Vam pružili najbolju uslugu: ime i prezime ispitanika, osobni identifikacijski broj (OIB), telefonski broj i/ili broj mobitela i e-mail adresa.

Osobama koje su mlađe od 18 godina nije dozvoljeno koristiti stranicu Chiriboo d.o.o. te njihove podatke ne prikupljamo i ne obrađujemo. Ako se utvrdi da su podaci maloljetnika prikupljeni bez roditelja ili skrbnika isti se odmah po saznanju brišu.

Ostali podaci koji se prikupljaju automatski prilikom pristupa i korištenja stranice bez obzira na korištenje usluga koje se nude:

 • IP-adresa, datum i vrijeme pristupanja uslugama
 • podaci o uređaju putem kojeg je pristupljeno (model, hardware, software, operativni sustav, internetski pretraživač, te postavke jezika)
 • Podaci o našim uslugama koje ste koristili i na koji način
 • Ako pristupate našim stranicama putem mobilnog uređaja prikupljamo podatke o proizvođaču uređaja, vrsti uređaja i radu aplikacije, odnosno o poteškoćama korištenja aplikacije na nekim uređajima kako bi se mogli poboljšati
 • Kolačići – samo ako ste za iste dali dozvolu (isto je detaljno pojašnjeno u Izjava o kolačićima)

3. Zašto prikupljamo osobne podatke?

Pravna osnova za prikupljanje navedenih osobnih podataka ispitanika sadržana je u primjenjivim pravnim pravilima, izričitom i nedvosmislenom pristanku ispitanika te ugovornom odnosu koji nastaje između ispitanika i voditelja obrade podataka.

Svi osobni podaci ispitanika prikupljaju se i obrađuju zakonito, pošteno i transparentno s obzirom na ispitanika.

Svrha obrade i prikupljana osobnih podataka ispitanika je ostvarivanje ugovornog odnosa s društvom Chiriboo d.o.o. kreiranjem profila na službenim stranicama. Nakon što ispitanik kreira profil na službenoj stranici, nastaje ugovorni odnos s društvom Chiriboo d.o.o. koji omogućava ispitaniku korištenje usluga. Društvo Chiriboo d.o.o u svrhu realizacije ugovornog odnosa s ispitanikom, na temelju prikupljenih i obrađenih osobnih podataka, ispitaniku dostavlja najbolje ponude o kupnji/najmu motornih vozila te povezanih dobara i usluga koje su nužne za održavanje istog. Ako ne bi postojala mogućnost prikupljanja podataka o ispitaniku, ponuda ne bi mogla biti prilagođena specifičnim potrebama pojedinca.

Povezana dobra i usluge za održavanje vozila za čiju moguću kupnju/najam se ponude dostavljaju čine: usluga nabave i montaže guma, mogućnosti najma vozila, instrumenti financiranja kupnje, redoviti servisi i održavanje vozila, police obveznog i kasko osiguranja vozila, kupnja i montaža/demontaža i skladištenje guma.

Prikupljene podatke, kao i podatke koji su dobiveni kroz pružanje usluga, obrađujemo samo u svrhu za koju su isti dani te za koju smo dobili Vašu suglasnost.

4. Kome stavljamo na raspolaganje Vaše osobne podatke?

Osobne podatke koje smo prikupili o ispitaniku, ne činimo dostupnima nepovezanim trećim stranama. Kako bismo ispunili svoju obvezu prema Vama i pružili Vam zatražene usluge, podatke činimo dostupnima svojim poslovnim partnerima. Naši poslovni partneri obvezni su čuvati povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa te s vašim osobnim podacima koje smo im proslijedili postupati savjesno te poduzimati mjere zaštite istih sukladno primjenjivim pravnim propisima.

Vaše osobne podatke koje obrađujemo, možemo učiniti dostupnima trećim osobama samo u slučajevima utemeljenog zahtjeva nadležnog tijela ili u slučaju ispunjenja zakonske obveze.

Vaši prikupljeni osobni podaci na internetskoj stranici društva Chiriboo d.o.o. ne prenose se u treće zemlje niti međunarodne organizacije te se koriste samo za ispunjene svrhe za koju su dani.

5. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše osobne podatke pohranjujemo na vremensko razdoblje koje je nužno za ostvarivanje legitimnih i zakonitih svrha zbog kojih su isti prikupljani i obrađivani. Iznimno, podaci se mogu pohranjivati na dulji period, ako je važećim i primjenjivim propisima te odredbama Uredbe određeno dulje razdoblje.

6. Koja su Vaša prava vezana uz obradu i prikupljanje osobnih podataka?

Svaki ispitanik čije osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ostvaruje prava koja mu pripadaju temeljem odredbi Uredbe i drugih primjenjivih pravnih propisa.

 • pravo na transparentne informacije, komunikaciju i modalitete za ostvarivanje prava ispitanika
 • pravo na informiranje o obradi osobnih podataka
 • pravo pristupa osobnim podacima
 • pravo i na ispravak podataka
 • pravo na brisanje osobnih podataka
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo na prenosivost osobnih podataka
 • pravo na prigovor obradi osobnih podataka i pravo na prigovor automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka, uključujući izradu profila
 • pravo na povlačenje privole

a/ Pravo ispitanika na transparentne informacije, komunikaciju i modalitete za ostvarivanje prava ispitanika

Ovo pravo obuhvaća primjenu jednostavnog jezika i transparentnost u prikupljanju i obradi podataka, za ispitanika to podrazumijeva da će informacije o obradi osobnih podataka biti lako dostupne, u pisanom obliku ili ako je prikladno u elektroničkom obliku, na internetskoj stranici. Ako to zatraži ispitanik, informacije se mogu pružiti usmenim putem, pod uvjetom da je drugim sredstvima utvrđen identitet ispitanika.

b/ Pravo ispitanika na informiranje o obradi osobnih podataka

Ispitaniku moraju biti pružene informacije o voditelju obrade podataka i njegovi kontakt podaci, službeniku za zaštitu podataka (ako je primjenjivo) i njegovi kontakt podaci, koji podaci se prikupljaju, koja je svrha i pravna osnova obrade podataka, koliko dugo se prikupljeni podaci čuvaju i tko je primatelj podataka, prenose li se prikupljeni podaci izvan Europske unije. Također, ispitanik mora biti upoznat s time da od voditelja obrade može zatraži pristup osobnim podacima te njihov ispravak ili brisanje, ograničavanje obrade podataka te također prigovor na obradu, što uključuje povlačenje privole za obradu podataka, ako je dana. Uz navedeno, ispitanika se mora informirati o tome da ima pravo na pritužbu nadležnom tijelu.

c/ Pravo na pristup

Svaki ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima koji se o njemu prikupljaju i obrađuju i može zatražiti detaljne informacije, osobito o svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo slučaju kada je to propisanim pravom Europske Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih osoba.

d/ Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Primjerice: svaki ispitanik može tražiti ispravak adrese prebivališta ili boravišta.

e/ Pravo ispitanika na brisanje osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjena neka od sljedećih pretpostavki:

 •  prikupljeni osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađivani;
 • privola za obradu i prikupljanje podataka na kojoj se obrada temelji je povučena i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • protiv obrade podataka uložen je prigovor te voditelj obrade nema jače legitimne razloge za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

Da bi ostvarili svoje pravo, obratite se pismenim putem voditelju obrade osobnih podataka.

f/ Pravo ispitanika na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki ispitanik ostvaruje pravo na ograničenje obrade osobnih podataka ako: osporava  njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivi se njihovom brisanju, ako se podaci moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ispitanika, te ako je uložen prigovor na obradu osobnih podataka.

g/ Pravo na prigovor

U svakom trenutku, voditelju obrade možete podnijeti prigovor u odnosu na obradu osobnih podataka, ako se oni obrađuju u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti, na temelju legitimnog interesa ili u svrhe direktnog marketinga. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja,ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a ako se radi o prigovoru protiv obrade podataka za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe. Također, pravo na prigovor primjenjuje se i na automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila.

h/ Pravo na povlačenje privole

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ispitanik povlači privolu za obradu podataka tako da obriše svoj profil na stranici Chiriboo d.o.o., ili da se odregistrira. Istu dalje može koristiti kao gost. Nakon povlačenja privole i korištenja stranice u svojstvu gosta, isti neće više imati pristup svim uslugama koje nudi stranica Chiriboo d.o.o.. Povlačenje privole Ispitanika dovodi do nemogućnosti nastavka korištenja dijela funkcionalnosti stranice ako su sakupljeni osobni podaci nužni za provođenje određene aktivnosti. Nakon što je ispitanik obrisao svoj profil, odnosno odregistrirao se sa stranice, njegovi osobni podaci se anonimiziraju tako da ih više nije moguće povezati s osobom na koju se odnose.

7. Kako možete ostvariti prava koja vam pripadaju?

Da biste ostvarili svoja prava, trebate se obratiti društvu Chiriboo d.o.o. kao voditelju objave, pisanim putem, na kontakt podatke iz ove politike privatnosti. Chiriboo d.o.o. će na vaše upite odgovoriti u što kraćem roku. Ako smatrate da nismo udovoljili Vašim traženjima i zaštitili Vaše pravo, možete se obratiti izravno Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem zahtjeva za utvrđivanje povrede prava.

8. Marketinške aktivnosti društva Chiriboo d.o.o.

Kako bi korisnici naših usluga na vrijeme bili obaviješteni o svim našim novim aktivnostima, uslugama i ponudama, društvo Chiriboo d.o.o. provodi marketinške aktivnosti kao što su slanje newslettera, promotivnih poruka i obavijesti.

Navedene marketinške aktivnosti provodimo samo ako ste nam dali svoju privolu ili ako imamo legitiman interes. Ako se marketinška aktivnost provodi na temelju Vaše privole, u svakom trenutku privolu možete povući i naše će marketinške aktivnosti prema Vama prestati, u dijelu povučene privole.

9. Postupanje po povredama osobnih podataka

U slučaju da se utvrdi da je počinjena povreda zaštite osobnih podataka, voditelj obrade će bez odgode, a najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvijestiti nadležno nadzorno tijelo - Agenciju za zaštitu osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. O povredi osobnih podataka za koju društvo Chiriboo d.o.o. utvrdi da predstavlja visoki rizik za prava pojedinaca, bez odgode će obavijestiti ispitanika. U određenim slučajevima, sukladno Uredbi, nije nužno obavijestiti ispitanika o povredi. Nadzorno tijelo se obavještava putem izvješća koje sadržava sve propisane dijelove sukladno Uredbi.

Društvo Chiriboo d.o.o. savjetuje svakog korisnika svojih usluga, da čuva svoje osobne podatke te da u svrhu prevencije neželjenih povreda osobnih podataka, periodično promijeni lozinku kojom se koristi prilikom registracije/prijave na stranicu.

10. Mjere zaštite osobnih podataka

S obzirom na to da nam je Vaša privatnost i sigurnost od izuzetne važnosti, Chiriboo d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka, vodi brigu o tome da Vaši podaci budu obrađivani u skladu s važećim propisima ta da na njihovu obradu, sigurnost i zaštitu primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Prilikom obrade podataka, obrađuju se samo oni podaci koji su nužni kako bi se ostvarila svrha obrade, uz najviši stupanj zaštite privatnosti. Također, prikupljeni osobni podaci čuvaju se ograničeno vrijeme i njima mogu pristupati samo ovlaštene osobe i nisu automatizmom, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju osoba.

Sve ovlaštene osobe koje imaju pristup osobnim podacima ispitanika, upoznate su s pravilima zaštite osobnih podataka, te su u obvezi čuvanja poslovne tajne i privatnosti svih korisnika usluga društva Chiriboo d.o.o.. Sa svim našim partnerima koji društvu Chiriboo d.o.o. pružaju određene usluge sklapaju se ugovori o zaštiti osobnih podataka, kako ne bi došlo do neovlaštene uporabe osobnih podataka ili kakve druge povrede prava ispitanika. Sve mjere koje primjenjujemo, redovito analiziramo i unaprjeđujemo kako bi kontinuirano održali najviši stupanj zaštite Vaših osobnih podataka i spriječili eventualne povrede.

11. Društvene mreže

Društvo Chiriboo d.o.o. u svome poslovanju, kako bi predstavilo svoje usluge potencijalnim i postojećim korisnicima koristi društvene mreže koje potpadaju grupaciji Meta Platforms, Inc. (Facebook i Instagram) na kojima ima otvorene poslovne profile. Prilikom interakcije na navedenim platformama, osobni podaci korisnika se prikupljaju i obrađuju, ali se isti ne pohranjuju.

Osobe koje su od strane društva Chiriboo d.o.o. ovlaštene za upravljanje računima na navedenim platformama, imaju uvid u Vaše poruke i objave namijenjene društvu Chiriboo d.o.o., a pohranjuju ih samo u slučaju ako ih na to obvezuju zakonski propisi.

Svaka posjeta korisnika na profile na navedenim platformama društvu Chiriboo d.o.o. daje uvid u statistiku posjećenosti i demografske podatke. Navedene statistike ne sadrže osobne podatke, ali omogućavaju kreiranje boljeg i zanimljivijeg sadržaja namijenjenog krajnjem korisniku naših usluga. Ako koristite platforme koje pripadaju grupaciji Meta Platforms, Inc. (Facebook i Instagram) za interakciju sa stranicama društva Chiriboo d.o.o. , navedene platforme prenose Vaše osobne podatke u Sjedinjene Američke Države. U tom slučaju one djeluju kao voditelji obrade te Vam preporučujemo da pročitate njihove politike privatnosti koje su dostupne na njihovim stranicama.

*******************

Klikom prilikom registracije Ispitanik prihvaća ovu Izjavu o privatnosti te potvrđuje da je pročitao i razumio u cijelosti te da se slaže s prikupljanjem, obradom i dijeljenjem osobnih podataka na način i u opsegu kako je to određeno samom Izjavom o privatnosti.

Društvo Chiriboo d.o.o. zadržava pravo da ovu izjavu o privatnosti izmijeni u bilo kojem trenutku tako da objavi izmijenjeni tekst Izjave o privatnosti na svojoj stranici, sukladno tome napominjemo da je potrebno povremeno pogledati Izjavu o privatnosti da bi utvrdili odgovara li ona Vašim potrebama. Ako se ne slažete s istom, upućujemo Vas da obrišete svoj profil ili se odregistrirate sa stranice.